onsdag den 27. maj 2015

Folder og fotobogVi har siden afviklingen af ugen med Kunsten i bevægelse haft et ønske om at lave en folder med de færdige kunstværker, samt en fotobog med billeder fra hele processen. Det er nu gjort færdigt og resultatet kan ses i SportsCaféen i Midtpunktet. Folderen kan du tage med dig og dele ud til interesserede. Fotobogen skal blive i SportsCaféen, men er du interesseret i et eksemplar eller flere af fotobogen, kan du bestille den ved at oplyse navn, mail-adr., tlf. og antal på bestillingssedlen i fotobogen - eller ved henv. til Marianne Damgaard, marianne@vipcom.dk, 23241428. Alt efter hvor mange bøger der bestilles, vil prisen være mellem 340,- og 380,- kr. pr. stk. Du modtager nærmere besked ang. betaling.
Landsbygruppen

torsdag den 21. maj 2015

mandag den 29. september 2014

Børn og borgerforeninger udvikler lokalsamfundet sammen

Fire skoler og borgerforeninger får 226.000 kroner af Kulturstyrelsen til det fælles projekt Børn på Kanten. Målet er at børnene skal arbejde innovativt for at finde nye ideer til udvikling af landsbyerne.

I Sinding-ørre er vi så heldige, at vi er med i et projekt kaldet "Børn på kanten", hvor vores 5. -. 6. klasse sammen med klasserne fra Kølkær, Haderup og Feldborg skal udvikle på en opgave stillet af den lokale borgerforening.

I flere år har folk snakket om ”UdkantsDanmark” og udfordringen med, at nogle områder af landet bliver tyndere og tyndere befolket. Blandt andet har Jan Gintberg rejst rundt og portrætteret livet, som det leves forskellige steder, i en række TV-programmer under fællestitlen ”Gintberg på Kanten”.

Derfor lå det lige til højrebenet at kalde et nyt projekt i Herning for ”Børn på Kanten”.  Projektet går nemlig ud på at eleverne i 5. og 6. klasse på skolerne i Sinding-Ørre Midtpunkt, Kølkær, Haderup og Feldborg sammen med de fire byers borgerforeninger skal udvikle ideer til, hvordan man kan gør livet i landsbyerne mere attraktivt og skabe udvikling i stedet for afvikling.

Projektet er finansieret af Kulturstyrelsens Udviklingspulje for folke- og skolebiblioteker med 226.000 kroner.
Omdrejningspunktet bliver den viden og informationssøgning, der er tilgængelig via de fire skolebiblioteker samt en række forskellige metoder til at udvikle nye ideer. De metoder kender nogle af børnene i forvejen gennem forskellige entreprenørskabs-projekter, mens det for andre børn vil være helt nyt, at undervisningen kommer til at tage udgangspunkt i konkrete cases med samarbejdspartnere uden for skolen.

- Netop entreprenørskabstankegangen er en af grundene til, at vi glæder os til at være med. Vi ved allerede af erfaring, at det giver noget ekstra lyst til at lære, når den opgave, der skal løses, er autentisk. Samtidig er vi jo med den nye skolereform forpligtet på at åbne skolen mod samarbejdspartnere omkring os, og Børn på Kanten er en spændende måde at gøre det på, siger Ulla Boe Nielsen, Feldborg Skole.
Skolens elever har allerede i flere år arbejdet med iværksætteri og udvikling af gode ideer. Senest har de været med til at udvikle nye ideer til sommerens byfest.

- Det giver faktisk en del at have børnene med. De får nogle helt andre ideer end os voksne. Men ud over samarbejdet med skolerne glæder jeg mig faktisk også til samarbejdet på tværs mellem os fire byer i projektet, for jeg ved jo, det er nogle af de samme ting, vi er optagede af, og måske kan vi hjælpe hinanden, siger Johnny Henriksen, der er formand for borgerforeningen i Feldborg.

I første omgang mødtes ”de voksne” – lærere, skolebibliotekarer og medlemmer af borgerforeninger fra Feldborg, Haderup, Kølkær og Sinding/Ørre – til fælles kick-off-møde på Feldborg Sognegård tirsdag 22. april. Og nu i denne uge er det så alle eleverne fra de fire skoler, der skal være sammen til fælles start på projektet.


- Og ud over at vi selvfølgelig håber, der kommer en masse konkrete og levedygtige ideer ud af projektet i løbet af efteråret, er det også vores håb, at der bliver skabt stærke faglige bånd mellem skolerne, kammeratskabsbånd mellem børnene og nye samarbejdsmuligheder for borgerforeningerne. Desuden vil vi afsøge skolebibliotekarernes koordinerende funktion, siger Anne Helen Hvelplund, der er udviklingskonsulent i Herning Kommunes Center for Børn og Læring.

(Ovenstående er fra en pressemeddelse fra Herning Kommune.)


Mandag den 29/9 var alle klasser i Vildbjerg Fritids- og kulturcenteren hel skoledag for at arbejde med opgaven stillet af borgerforeningen.

Tirsdag, onsdag og torsdag arbejder klasserne på skolen, og torsdag den 2/10 fra kl. 15 - 17 skal de fremlægge deres ideer for borgerforeningen og deres forældre.

fredag den 23. maj 2014

Moder Jord på Heart


Vi har lige været til Fernisering på kunstmuseet Heart, hvor nogle landsbyskoler – her i blandt Sinding Skole har udstillet deres tankevækkende kunstværker.
Eleverne fra 3.-6. kl. på Sinding Skole har hver især lavet en figur af Moder jord. Ud af forskellige farver ler mørkerød er trist, hudfarvet er sur og hvid er glad – har eleverne smukt formet og udtrykt i ansigt, krop og ord hvordan Morder Jord har det.

F.eks. Moder Jord er trist, fordi vi sviner
Moder Jord er sur, fordi vi forurener jorden og det er ikke i orden
Moder Jord er glad for det danske samfund, fordi det er fredfyldt og godt regeret.
Dejlig eftermiddag, hvor der også var tænkt på fællesskabs-hygge med kaffe og muffins.

søndag den 29. september 2013

I ANLEDNING AF ”25 ÅRET” FOR BIOGASANLÆGET I SINDING


Sinding-Ørre kom på Europakortet da Nordeuropas største biogasanlæg blev bygget 1987-1988 i Sinding. 

Dette er en historie om tilblivelsen af et energi- og miljøprojekt, der blev kreeret og startet på det helt rigtige tidspunkt. Et mønstereksempel på, hvor langt der kan nås, når forskellige interessegrupper: bl.a. landmænd, miljø- og vedvarende energi interesserede, borgerforenings bestyrelse, kommunale embedsmænd, politikere på tværs, arbejder sammen i mange forskellige grupper mod ét mål. Et stort netværk, der samlet skabte det, på det tidspunkt enorme miljø- og energianlæg i Sinding. 

Herning byrådforsyningsudvalg foretog i årene 1983-1984 den lovpligtige varmeplanlægning og valgte Sinding-Ørre området til en forsøgsbeskrivelse, ”Sinding som modelby” af landsbyenheder, der var en 6 -7- stykker af i kommunen den gang. Beskrivelsen blev offentlig forelagt beboerne ved et møde i Sinding forsamlingshus 8. maj 1984. Til stor skuffelse for Sinding boerne, i hvert fald for borgerforeningens bestyrelse, der havde set frem til opvarmning af Sinding by med vedvarende energikilder, blev der ikke i beskrivelsen peget på eller anbefalet nogen bestemt løsning. Ifølge opgørelsen af de vedvarende energiressourcer var de for få og for vanskelige at udnytte, så der blev henvist til, at Sinding ad åre evt. kunne naturgasforsynes, når ledningsnettet blev ført frem til nabokommunerne (Vildbjerg og Aulum). – Som sagt, var det et skuffende resultat for borgerforeningens bestyrelse. Vi havde set frem til, at i hvert fald ide beskrivelsen af varme til Sinding kunne fortsætte. Der var stor diskussionslyst på mødet, og vi i borgerforeningen valgte at holde fast ved de få positive ting i beskrivelsen, som bl.a. omhandlede biogas. Bestyrelsen syntes, det kunne være spændende at arbejde videre med tanken, selvom den ikke umiddelbart så ud til at være lønsom. Man måtte dog konstatere, at der var biobrændsel, bl.a. halm og husdyrgødning i en betragtelig mængde i området. 
De kommunale værkers personale, der havde stået for gennemførelsen af forsøgsbeskrivelsen i Sinding, var også skuffet over resultatet. Her mange år efter, og efter at jeg senere kom til at kende det engagerede personale, går tankerne tilbage til et personale, der efter velgennemført kraftvarme projekt i 1982, igen have kraft og saft til at gå ind i et helt nyt opvarmningsprojekt. Debataftenen sluttede da også med, at forsyningsudvalget og værkernes medarbejdere ville gå hjem og se nærmere på sagen. Det var fornemmelsen, at der var åbenhed overfor det engagement, der var i befolkningen, og det lå i luften, at der kunne etableres et godt samarbejde. Vi følte, vi have opnået lidt, i hvert fald kunne vi eventuel få pressen til at hjælpe, så vi måtte prøve, at finde alle argumenterne for at beholde samarbejdet.

Borgerforeningen nedsatte hurtig en arbejdsgruppe til nærmere at formulere og vurdere muligheden for alternative varmeforsyninger i Sinding. Finde frem til billigste former for vedvarende energi og undersøge mulighed for at etablere energianlæg i lokalområdet. Der var stor interesse for vedvarende energi i disse år, også her i området, og det var ikke vanskelig at samle en gruppe interesserede. Vi kaldte gruppen, energigruppen, og den kom til at bestå af lokale ressource personer med megen forskellig baggrund, - ingeniør, landmænd, lærer, maskinarbejder, socialrådgiver, maskinmester, værkførerbiodynamiker og naturfaglige fra seminariet. De kommunale værker nedsatte en styregruppe med 3 personer fra lokalområdets energigruppe + byrådspolitiker og ansatte på værkerne. Der var i øvrigt også nedsat en arbejdsgruppe med personer fra kommunens miljøafdeling, landbrugscentret og de kommunale værker. Senere blev der nedsat en lokal landmandsgruppe, der skulle vælge placeringen af det eventuelle anlæg, tage stilling til transport, og ikke mindst opbevaring og miljøvurderinger. – og garantere levering af den tilstrækkelige gyllemængde. 
Tingene gik ret hurtig, og interessen og samarbejdet i og mellem grupperne var virkelig inspirerende, og blev sikker styret af værkets personale. Der viste sig hurtig stor interesse hos pressen, og bl.a. Herning Folkeblad fulgte projektet tæt, og det gav masse af omtale. Der blev undervejs nedsat flere ressourcegrupper, og der blev sørget for, at grupper, der havde gjort deres indsats, blev opløst, og medlemmer kunne så evt. hjælpe til i andre grupper. 
Landmandsgruppen var en gennemgående gruppe, der senere den 19/2 1987 stiftede en leverandørforening. Foreningen bestod af ca. 40 aktive landmænd, der ville forpligte sig til at levere tilstrækkelig gylle og benytte sig af, at der blev etableret et fælleslager til opbevaring af gylle. Den valgte bestyrelse bestod af 5 medlemmer. Foreningen har bestået i samtlige 25 år. 
Tingene skete som sagt hurtig. De kommunale værker fik allerede i 1984 det første tilskud. Det var fra Teknologirådets styregruppe, der bevilgede 112.000,- kr. til nærmere beskrivelse af projektet. Udredningsarbejdet blev samlet i en forundersøgelse, der viste, at et biogasanlæg kunne være interessant, bl.a. også fordi der i mellemtiden var stillet forøget miljøkrav vedr. opbevaring og håndtering af husdyrgødning. Herning byråds forsyningsudvalg bevilgede derfor i 1985 125.000,- kr. til en systemanalyse af et biogasanlæg, senere ved principbeslutningen i byrådet blev der bevilget 250.000 yderligere. 
Det første anlæg, der blev beskrevet, kunne modtage 55 tons gylle pr. dag, ca. 20.000 tons årlig. 
I projektperioden blev der arbejdet med forskellige typer og størrelser på biogasanlæg. Der var næsten ingen, eller rettere sagt der var ingen erfaring her i landet med biogas produktion i den skala, man ønskede her. (Ja det var store tanker, men det foregik jo også i Herning kommune). Derfor var tilskudsmulighederne fra staten lukrative og tillokkende, og vi oplevede ret hurtig en stor interesse for at få afprøvet biogasproduktion i større målestok. 

De kommunale værker lagde sig efter nogen tid fast på et biogasforsøgsanlæg, der daglig kunne oparbejde 170 tons organisk materiale, (gylle/fast gødning, tarmindhold og andet organisk affald fra slagterierne). Dvs. 61.000 ton årlig, og det blev anlæggets endelige størrelse, som transportdelen og den forventet gasproduktion på 900.000m³ årlig skulle forholde sig til 
Når gyllen var afgasset, skulle den tilbageleveres til landmanden. Der blev dog etableret et fælleslager, på 21.000m³. Landmændene kunne her leje lagerkapacitet og dermed selv undgå at investere i større lager. Ordningen betød også, at landmænd, der havde overskydende eller for lidt gylle, kunne sælge og købe, - deraf begrebet ”gyllebank”. Der var også andre fordele. Ved afgasningsprocessen blev det organiske materiale opvarmet til 55º c. Den høje temperatur gav den optimale afgasning, samtidig blev evt. sygdomskim og ukrudts frø nedbrudt. Gødningsværdien kunne bestemmes, hvilket var en fordel for landmændene, og gyllelugten blev betragtelig reduceret, hvilket var godt for hele befolkningen. 
Byrådet vedtog senere følgende budget: Biogasforsøgsanlæg med transportmateriel, fælleslager, jordkøb m.v. kr. 21.2. mil.. Forventet tilskud 7.1 mil.. I alt udgift på kr. 14.1 mil. for Herning kommune. 
Som nævnt forventedes en gasproduktion på 900.000m³ årlig. Borgerforeningens ønske var, at Sindings ca. 70 beboelser + skole, missionshus, forsamlingshus m.fl. skulle have tilbudt opvarmning med vedvarende energi, men efter beregninger ville der kun blive brug for 180.000m³, eller ca. 1/5 del af den årlige producerede gas. Så fra at området ikke havde tilstrækkelig vedvarende energi til opvarmning af byen, stod vi pludselig i en situation, hvor der var overskud 
Der blev leveret mange ideer til, hvordan den overskydende gas kunne afsættes til den bedste økonomi. Der kunne f.eks. etableres et større gartneri, som havde et stort opvarmningsbehov. Der blev forhandlet med gasselskabet Midt-Nord, som leverede naturgas til videre salg. Imidlertid var der nogle problemer, fordi naturgas og biogas ikke havde samme brændværdi, og derfor ikke kunne transporteres i samme rørledninger. Det ville så være nødvendigt at rense biogassen og optimere den til naturgasværdi, før den kunne slippes ind i naturgasnettet. 
Fra de kommunale værker, var vi interesseret i at være med i et forsøg med rensning af biogas til naturgaskvalitet. Det var åbenlyst, at der var store perspektiver i den ide. Hvis de lykkedes, ville det blive mulig at levere biogas fra små gårdanlæg og store fællesanlæg til naturgasnettet på samme måde, som vi kender små og store el/vindenergi producenter leverer strøm til det store el net. Forsøget ville koste et antal millioner og skulle i så fald deles mellem Herning kommune og Midt-NordDe kommunale værker havde kontakter til et dykkerfirma i Frankfurt, der var eksperter i luftrensning, og som mente de kunne klare renseprocessen. Vi besøgte firmaet og blev informeret om mulighederne. Det lød lovende, og vi var trygge ved, at firmaet, der til daglig leverede luftrenseapparater til dykkere, skulle forestå gasrensnings- forsøget. En lille episode, der ikke havde meget med biogas og rensning at gøre, men om lokalpatriotisme. Efter velkomst og frokost blev vi vist ind i et mødelokale, og på et stort overhead billede, - datidens storskærm, var det første billede en del af Europakortet, med de store byer København, Hamburg, Berlin München osv., - midt i det billede stod med store bogstaver SINDING, og derefter blev rensningsprojektet minutiøs gennemgået. Jeg følte, at vor lille landsby var kommet på europakortet.  
Det viste sig hurtigt, at Midt-Nord ikke var så varme på ideen, måske fordi det kunne udvikle sig til at give selskabet uoverskuelige forpligtigelser. Fra Herning kommunes side mente vi, det var urimeligt at kommunen alene skulle  i gang med forsøget og dermed alene betale gasrensningsforsøget, som ville betyde en gevinst for hele Danmark, hvis det lykkedes. – Vi kom i stedet til en ordning med Midt-Nord om, at selskabet skulle modtage den overskydende gas til Vildbjerg, hvor den kunne benyttes direkte til afbrænding i varmeværket. De kommunale værker kom dog hurtig med en ny løsning, som gik ud på at sende de 4/5 af gasproduktionen i en rørledning til Tjørring, hvor der så skulle bygges et mini kraftværk med 2 gasmotorer og generatorer, der kunne bruge biogassen til at producere el til salg, og den varme vand fra nedkølingen af gas motorerne skulle ledes ud og forhøje temperaturen i fjernvarmenettet i Tjørring. Resultat ville være fjernvarme og el til samlet ca. 400 husstande i Tjørring. Denne model var attraktiv, bl.a. også fordi forsyningssikkerheden bedre kunne styres. Biogasanlægget var jo et forsøgsprojekt, som kunne svigte med energileverancer. Gasvarmeværket i Sinding blev da også sikret med et parallelt oliefyringsanlæg i tilfælde af problemer med gasforsyningen fra biogasanlægget. 
Borgerforeningens ønsker om, at Sinding borgerne skulle have tilbudt varme fra vedvarende energi, var nået nogle skridt frem, men for at borgerforeningen kunne gå videre, måtte de vide mere om prisen på fjernvarmen. Det mest attraktive ville være, at de kommunale værker kunne garantere samme varmepriser som i Herning. Her havde man én af landets billigste fjernvarmepriser, pga. at Vestkrafts nye kraftværk blev placeret i Herning, og Herning boligerne blev opvarmet af kølevandet i forbindelse med værkets elproduktion. 
Få år tidligere havde byrådet drøftet mulighed for ens varmepriser i Herning by og kommende fjernvarme i landsbyerne, men det var ikke på det tidspunkt muligt at gennemføre, da det mere end lå i luften, at herningenserne ikke ville være med til at betale ”landsbyopvarmningens” projekter, der forventedes at ville koste fjernvarmebrugerne i Herning penge, - og deres opnåede privilegerer ved, at fremsynede folk havde fået placeret Herning værket, ville de ikke dele med andre. De kommunale værker lavede nu en ny varmeprisberegning for landsbyprojekterne. Tingene forandres nogle gange hurtig, og det skete her. Den nye beregningen blev foretaget på Sinding projektet, - og nu var det Sinding boerne, der var på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Tilskuddet til etablering af biogasanlæg var forhøjet, det samme var tilskuddet for behandling af diverse organisk affald. Endelig var tilskuddet til produktion af el og varme fra vedvarende energi også forhøjet. Den ny beregning viste overraskende, at varmeprisen i Sinding ville blive den samme som i Herning, endda med et lille plus. 

På det grundlag blev der taget byrådsbeslutning om ens varmepriser over hele kommunen, en beslutning som Sinding energiprojektet dermed kom til at stå fadder til. Beslutningen medførte desværre, at der for landsbyerne blev tilslutningspligt i forbindelse med etablering af fjernvarme. For at økonomien i de enkelte landsbyprojekter kunne holdes, blev det beslutte at 40 % af boligerne skulle være tilsluttet fra starten. Resten af boligerne, bortset fra de el opvarmede, skulle tilsluttes indenfor de følgende 9 år. Nye boliger skulle fjernvarme forsynes fra starten. 
Med byrådsbeslutningen om ens varmepriser kunne borgerforeningen komme videre. 
Et almindeligt parcelhus i Sinding opvarmet med olie ville efter en beregning (Kreditforeningen Danmark) i 1987 priser blive ca. kr. 5000 billigere pr. år ved fjernvarmeopvarmning. Der skulle dog betales en tilslutning på ca. kr. 35.000, men selvom man skulle låne alle pengene, ville 1.ste års overskud være ca. kr. 1800. Det var til at forstå, og ville give landsbybeboerne nogle indlysende fordele. Der blev afholdt orienteringsmøder, og borgerforeningens bestyrelsesmedlemmer gik fra dør til dør for at sikre 40 % tilslutning. Forholdsvis hurtig kunne borgerforeningen konstatere stor interesse, og de endelige underskrifter, her bl.a. kommunens bygninger, skole og lærerboliger blev sikret. Projektet lykkedes og efterhånden blev stor set alle tilsluttet og selvfølgelige også nybyggeri, inkl. almennyttige boliger og andelsboligerne. 
Men ikke alt var roser. Samtidig med at byrådet skulle tage endelig beslutning om at gennemføre det store projekt, kom der et protestbrev fra lokale beboere i Sinding, der gav udtryk for utilfredshed med det projekterede biogasanlæg. Beklagelse over dårlig information, herunder placeringen af anlægget, transporten der ville give forøget trafik på vejene, og endelig forventede man forøget gylle lugt. Miljøankenævnet afviste borgernes protester, og et enigt byråd valgte også at se bort fra protesterne og besluttede198at bygge anlægget. Og så var der også lige enkelte husstandes utilfredshed med tilslutningspligten. Byrådet måtte som nævnt i forbindelse med beslutningen om ens varmepriser i ”by og på land” sikre sig tilslutningspligt for at økonomien i projekterne kunne sikres. – Det var ikke rart at være liberal og skulle medvirke til at lægge tilslutningspligt over på landsbybeboere, der ikke ønskede at være med, selv i det man selv syntes var den bedste ide. Heldigvis viste ideen sig at være så god, at byrådet indenfor 2 år kunne ophæve tilslutningspligten, og ingen varmebrugere i de små byer er blevet fjernvarmebrugere af pligt. 
Første spadestik til biogasanlægget blev taget den 10/6 1987. Det skete på den bare mark på Rosmosevej i Sinding, og byggeriet kunne derefter gå i gang. Der blev indkøbt transportmateriel, 2 stk. Mercedes lastbiler med pumpe- og tankanlæg. Til Sinding og Tjørring blev der lagt rørledning til transport af de 900.000m³ gas årlig, og der blev bygget et mini kraftværk med 2 gasmotorer , som blev tilsluttet el - og fjernvarmenettet i Tjørring. I Sinding blev der bygget et gasfyret varmeværk, og endelig blev der bygget et hel nyt fjernvarmenet så alle i byen kunne forsynes med  
varme. Hele herligheden løb op i noget over 30 millioner kr., og det var et stort beløb i 1988. 
Det store energianlæg blev bygget uden særlige problemer, i hvert fald blev problemerne løst undervejs, og anlægget kunne efter planen indvies den 29/9 1988. Der deltog mange gæster fra ind - og udland, også mange gæster fra lokalområdet. Fra Staten deltog energiminister Bilgrav Nielsen, der trykkede på knappen og satte anlægget i gang. Han roste projektet, og i sin tale bemærkede han borgernes store engagement. Også landbrugsminister Laurids Tørnæs deltog. Gasselskabet Midt-Nord blev repræsenteret af borgmester John Kristiansen, Videbæk, og fra Herning kommune deltog viceborgmester Hans Egsgårdog fra de kommunale værker direktør Niels Nedergård, der udtrykte, at resultatet bl.a. var baseret på godt vestjydst samarbejde mellem foreninger og en offentlig virksomhed. 
Hvad kom der så ud af det samlede projekt? Som nævnt fik landmændene visse fordele ved at lever deres gylle og fastgødning til anlægget, bl.a. at den afgassede gylle, de fik retur, stort set var sygdomsfri og fri for spiredygtig ukrudt. Gyllen var nemmere at håndtere, da gødningsindholdet kunne bestemmes og dermed lettere at docere for landmanden. En del af gyllen kunne opmagasineres i et fælleslager, hvilket betød at flere landmænd kunne undgå at investere i opbevaringskapacitet, og det gjorde køb og salg af gylle lettere. Ved afgasning af gyllen blev den stor set lugtfri. 
Under byggeriet havde vi møde med landbrugs- og energiminister, og fik lovgivningen forandret så tilskud til private fællesanlæg for opbevaring af gylle også kunne gives til kommunale opbevaringsanlæg. 
Husejere i Sinding, der tilsluttede sig fjernvarmen, fik det letter ren opvarmningsmæssig og indkasserede også en økonomisk gevinst i forhold til opvarmning med oliefyr. Huspriserne blev også bedre sikret og gav i det hele taget et løft for landsbyboerne, at de var sikret samme lave varmepriser som i Herning. 
Herning kommune blev i 1988 kåret til årets kommune af Landsbyforeningen, Landsbyerne i Danmark. Det var bl.a. Sinding-Ørre energiprojekt, der banede vej for samme varmepriser i Herning by og landsbyerne, der var årsag til kåringen. 
Projektet havde succes, og Herning kommunes forsyningsudvalg og de kommunale værker prøvede igen. I 1999 indviede kommunen et næsten dobbelt så stort biogas anlæg i Studsgård ved Herning. Her kunne erfaringerne fra Sinding-Ørre anvendes, og man gik endnu videre bl.a. blev afgasning af husholdningsaffald forsøgt. 
Sinding-Ørre kunne vi se tilbage på en stor interesse og stor deltagelse fra befolkningen. Vi mærkede, hvor spændende det er at arbejde sammen, og vi blev endnu bedre til at arbejde sammen med personalet fra kommunens forskellige forvaltninger, noget vi er blevet rigtig gode til og har benyttet os af i flere små og store projekter sammen med kommunens ansatte siden. 
Vi har haft pressens bevågenhed, og især bl.a. Herning Folkeblad har fulgt dette og andre projekter i Sinding-Ørre meget tæt, og det har givet området megen positiv omtale. 
Bernhard Lodahl, juni 2013 
  • formand for S.Ø. borgerforening 1983-86 
  • næstformand i byrådets forsyningsudvalg 1986 -90